Powrót do góry
Szukaj w serwisie Facebook KT SOFT rozwiązania dla księgowości przycisk Youtuba
Programy księgowe

Polityka prywatności

Polityka prywatności
Niniejsza polityka prywatności, obejmująca również zasady dotyczące korzystania z plików cookies oraz powiadomień, odnosi się do wszystkich stron internetowych/aplikacji należących do KT-Soft S.C. z siedzibą w Zebrzydowicach przy ul. ks. Antoniego Janusza 15, zamieszczonych w domenach należących do KT-Soft.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Administrator danych

Administratorem danych osobowych użytkowników stron internetowych oraz kontrahentów jest KT-Soft z siedzibą w Zebrzydowicach, ul. ks. Antoniego Janusza 15. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz w celu kontaktu z administratorem danych osobowych należy kierować na adres: ktsoft@ktsoft.pl
Kontrahentem w rozumieniu niniejszego dokumentu jest każdy nasz klient, współpracownik, pracownicy wcześniej wymienionych oraz dostawcy oprogramowania KT-Soft.

Gromadzenie danych

KT-Soft, jako administrator zbiera i przetwarza dane osobowe użytkowników i klientów przestrzegając przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przepisów polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

Zasady gromadzenie i przetwarzania danych

KT-Soft, jako administrator danych osobowych kontrahentów zbierając i przetwarzając dane osobowe kontrahentów stosuje zasady wynikające z obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych przepisów, tj.: minimalizacji danych osobowych i ograniczenia celu przetwarzania, przetwarzania danych zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, integralności i poufności przetwarzanych danych osobowych, ograniczenia czasu przetwarzania i przechowywania danych do niezbędnego minimum.
Kontrahent KT-Soft może być poproszony przez KT-Soft o podanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, NIP, PESEL, numer telefonu.
Podanie danych osobowych przez kontrahenta jest dobrowolne lub może być warunkiem koniecznym do skorzystania z usługi/produktu KT-Soft, w tym do zawarcia umowy na produkt/usługę KT-Soft. W takim przypadku konsekwencją braku podania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z produktu/usługi KT-Soft.

Cele gromadzenia i przetwarzania danych

Dane osobowe podawane przez użytkowników przetwarzane są przez KT-Soft dla celów:

 • zakupu przez kontrahenta produktów i usług KT-Soft,
 • obsługi kontrahenta w zakresie świadczonych przez KT-Soft usług,
 • prowadzenia działań marketingowych w zakresie produktów i usług oferowanych przez KT-Soft,
 • prowadzenia przez KT-Soft działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
 • podejmowania przez KT-Soft działań związanych z prowadzoną przez KT-Soft działalnością gospodarczą, w tym działań analitycznych, statystycznych, archiwizacyjnych, jak również dochodzenia ewentualnych roszczeń,
 • wykonanie obowiązków prawnych ciążących na KT-Soft na mocy powszechnie obowiązujących przepisów.

Bezpieczeństwo i ochrona danych

KT-Soft, jako administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Prawa kontrahenta

 • Każdy kontrahent ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez KT-Soft narusza przepisy o ochronie danych osobowych lub też jego prawa i wolności.
 • Kontrahentowi, który podał KT-Soft swoje dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie.

Pliki cookies

 • Witryny internetowe KT-Soft wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka), które służą identyfikacji przeglądarki, z której korzysta użytkownik podczas korzystania z witryny KT-Soft. Pliki cookies zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, określoną przez właściciela witryny wartość oraz czas przechowywania na urządzeniu użytkownika. Do stosowanych przez
  KT-Soft plików cookies należą co najmniej następujące typy plików cookies:
 • sesyjne, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu zamknięcia przez niego przeglądarki (usunięcia jej z pamięci operacyjnej urządzenia);
 • trwałe, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony przez właściciela witryny lub do momentu ich skasowania przez użytkownika;
 • statystyczne i umożliwiające śledzenie ruchu w na stronach internetowych przy wykorzystaniu usług Google Analytics.
 • Pliki cookies są wykorzystywane w witrynach należących do KT-Soft przez KT-Soft wyłącznie do następujących celów:
 • uzależnienie sposobu prezentacji wybranych elementów witryn od decyzji użytkowników;
 • wyświetlania specjalnych komunikatów informacyjnych i reklamowych;
 • prowadzenia statystyk odwiedzin, czyli pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z witryn;
 • optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach KT-Soft.
   

Postanowienia końcowe

KT-Soft zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności. Każdego kontrahenta KT- Soft obowiązuje aktualna Polityka prywatności znajdująca się na stronach serwisu www.ktsoft.pl