Powrót do góry
Szukaj w serwisie Facebook KT SOFT rozwiązania dla księgowości przycisk Youtuba
Programy księgowe

KT PSZOK - Sprawozdanie Komunalne

KT PSZOK - Sprawozdanie Komunalne 

Moduł Sprawozdanie Komunalne to narzędzie upraszczające przygotowanie danych niezbędnych do rocznego sprawozdania komunalnego w systemie BDO. Dedykowane jest jednostkom, które zobowiązane są złożyć taki dokument za poprzedni rok (prowadzący PSZOK, odbierający odpady komunlane od mieszkańców). Dzięki tej aplikacji zgromadzisz informacje potrzebne do następujących zestawień:

  • sprawozdanie podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (sprawozdanie PSZOK),
  • sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
  • sprawozdanie podmiotu zbierającego odpady komunalne.

Podmioty posiadające właściwy status w gminnym rejestrze działalności, zobowiązane do sporządzania rocznych sprawozdań komunalnych, zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, powinny tego dokonać w terminie do 31 stycznia za rok poprzedni, przesyłając taki dokument za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Sprawozdanie Komunalne to moduł programu KT PSZOK, który przy niskim nakładzie pracy użytkownika w szybki i rzetelny sposób zweryfikuje dane zarejestrowane w BDO poprzez Karty Ewidencji Odpadów Komunalnych, co pozwoli uniknąć błędów i rozbieżności ewidencji komunalnej z rejestrem w BDO. W przypadku nieprowadzenia ewidencji odpadów użytkownik, dzięki aplikacji, będzie mógł przygotować podsumowanie danych wprowadzonych do BDO.

 

Jak działa aplikacja

Moduł - Sprawozdania Komunalne to narzędzie syntezy danych, które wspomaga utworzenie sprawozdania. Wykorzystując możliwości API portalu BDO, aplikacja pozyskuje i agreguje informacje niezbędne do uzupełnienia działu II, III i IV sprawozdania komunalnego.

Dział II. Informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych z terenu gminy.
Dane przygotowane przez aplikację są kompletne w oparciu o dane zgromadzone w BDO.

Dział III. Informacja o sposobie zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych.
Dane w BDO nie zawierają informacji o sposobie zagospodarowania odpadów. Aplikacja przygotowuję listę odpadów przekazanych podmiotom do zagospodarowania. Należy je uzupełnić o informacje dotyczące sposobu zagospodarowania odpadów.

Dział IV. Informacja o zebranych i magazynowanych odpadach komunalnych.
Dane przygotowane przez aplikację są kompletne w oparciu o dane zgromadzone w BDO.

 

Zalety i funkcjonalność

Generowanie danych z BDO


Aplikacja pobiera dane o odpadach z rejestru BDO poprzez dedykowane API na podstawie Kart Ewidencji Odpadów Komunalnych. Po stronie użytkownika pozostaje podać swój identyfikator, indywidualny klucz oraz miejsce działalności.

Weryfikacja kompletu Kart w BDO

W dniu 23 września 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o odpadach, która poszerzyła katalog administracyjnych kar pieniężnych dla wytwórców odpadów oraz gospodarujących odpadami. Karane będzie między innymi nieprowadzenie Kart ewidencji odpadów czy też prowadzenie ewidencji w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym.
Aplikacja KT Sprawozdania Komunalne w szybki sposób sprawdzi  wystawione KPO oraz utworzone na tej podstawie KEOK, które powinny być zbieżne.

Oszczędność czasu

Aplikacja sumuje ilościowe i jakościowe dane z KEOK zarejestrowanego w BDO użytkownika. Odpowiednie wartości z Kart są przyporządkowane do właściwych pozycji Sprawozdania.

Za darmo

Aplikacja jest darmowa. Nie trzeba ponosić żadnych kosztów, aby jej używać. Wystarczy pobrać instalator i rozpocząć korzystanie!