Powrót do góry
Szukaj w serwisie Facebook KT SOFT rozwiązania dla księgowości przycisk Youtuba
Programy księgowe

KT Sprawozdanie Komunalne 2021

KT Sprawozdanie Komunalne 2021 

KT Sprawozdanie Komunalne to narzędzie upraszczające przygotowanie danych niezbędnych do rocznego sprawozdania komunalnego w systemie BDO. Dedykowane jest jednostkom, które zobowiązane są złożyć taki dokument za 2021 rok (prowadzący PSZOK, odbierający odpady komunlane od mieszkańców). Dzięki tej aplikacji zgromadzisz informacje potrzebne do następujących zestawień:

  • sprawozdanie podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (sprawozdanie PSZOK),
  • sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
  • sprawozdanie podmiotu zbierającego odpady komunalne.

Podmioty posiadające właściwy status w gminnym rejestrze działalności, zobowiązane do sporządzania rocznych sprawozdań komunalnych, zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, powinny tego dokonać w terminie do 31 stycznia za 2021 roku,  przesyłając taki dokument za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

KT Sprawozdanie Komunalne to aplikacja, która przy niskim nakładzie pracy użytkownika w szybki i rzetelny sposób zweryfikuje dane zarejestrowane w BDO poprzez Karty ewidencji odpadów komunalnych, co pozwoli uniknąć błędów i rozbieżności ewidencji komunalnej z rejestrem w BDO. W przypadku nieprowadzenia ewidencji odpadów użytkownik, dzięki KT Sprawozdania Komunalne, będzie mógł przygotować podsumowanie danych wprowadzonych do BDO.

 

Jak działa aplikacja

KT Sprawozdania Komunalne to narzędzie syntezy danych, które wspomaga utworzenie sprawozdania. Wykorzystując możliwości API portalu BDO, aplikacja pozyskuje i agreguje informacje niezbędne do uzupełnienia działu II, II i IV sprawozdania komunalnego.

Dział II. Informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych z terenu gminy.
Dane przygotowane przez aplikację są kompletne w oparciu o dane zgromadzone w BDO.

Dział III. Informacja o sposobie zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych.
Dane w BDO nie zawierają informacji o sposobie zagospodarowania odpadów. Aplikacja przygotowuję listę odpadów przekazanych podmiotom do zagospodarowania. Należy je uzupełnić o informacje dotyczące sposobu zagospodarowania odpadów.

Dział IV. Informacja o zebranych i magazynowanych odpadach komunalnych.
Dane przygotowane przez aplikację są kompletne w oparciu o dane zgromadzone w BDO.

 

Zalety i funkcjonalność aplikacji

Generowanie danych z BDO


Aplikacja pobiera dane o odpadach z rejestru BDO poprzez dedykowane API na podstawie Kart Ewidencji Odpadów Komunalnych. Po stronie użytkownika pozostaje podać swój identyfikator, indywidualny klucz oraz miejsce działalności.

Weryfikacja kompletu Kart w BDO

W dniu 23 września 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o odpadach, która poszerzyła katalog administracyjnych kar pieniężnych dla wytwórców odpadów oraz gospodarujących odpadami. Karane będzie między innymi nieprowadzenie Kart ewidencji odpadów czy też prowadzenie ewidencji w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym.
Aplikacja KT Sprawozdania Komunalne w szybki sposób sprawdzi  wystawione KPO oraz utworzone na tej podstawie KEOK, które powinny być zbieżne.

Oszczędność czasu

Aplikacja sumuje ilościowe i jakościowe dane z KEOK zarejestrowanego w BDO użytkownika. Odpowiednie wartości z Kart są przyporządkowane do właściwych pozycji Sprawozdania.

Za darmo

Aplikacja jest darmowa. Nie trzeba ponosić żadnych kosztów, aby jej używać. Wystarczy pobrać instalator i rozpocząć korzystanie!