Powrót do góry
Szukaj w serwisie Facebook KT SOFT rozwiązania dla księgowości przycisk Youtuba
Programy księgowe

Aktualność

Jak ułatwić sporządzenie sprawozdania komunalnego?

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na podmioty zbierające odpady komunalne obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań i przekazania ich wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

Przekazanie sprawozdania odbywa się poprzez system BDO. Jednak system BDO, którego zadaniem jest dokumentowanie obiegu odpadów, nie posiada mechanizmów wspierających przygotowanie takiego sprawozdania ani kontroli poprawności przygotowanych i wprowadzonych danych. Sporządzającemu pozostaje zatem ręczne zagregowanie danych i wprowadzenie ich do systemu BDO. W zależności od skali prowadzonej działalności zadanie może być bardzo pracochłonne. Posiłkowanie się dodatkowymi, dedykowanymi narzędziami do tego celu stanowi dużą oszczędność czasu oraz ogranicza ryzyko podania nieprawidłowych danych.

Czy takie narzędzia są dostępne za darmo? W celu przygotowania danych do sprawozdania komunalnego można posłużyć się demonstracyjną wersją programu KT PSZOK. Program ten jest dedykowany do obsługi PSZOK-ów. Pozwala zarówno na ewidencję przyjmowanych odpadów, jak i na kontrolę limitów i szerokie raportowanie. Posiada także moduł współpracy z systemem BDO. Moduł obsługi BDO jest w pełni funkcjonalny w darmowej wersji demonstracyjnej i może posłużyć do przygotowania danych do sprawozdania komunalnego. System BDO nie posiada funkcjonalności w module API, która pozwalałaby na automatyczne wprowadzenie przygotowanego sprawozdania. Program KT PSZOK przygotowuje sprawozdanie w postaci interaktywnego raportu na podstawie danych pobranych z BDO. Użytkownik otrzymuje zsumowane dane z możliwością sprawdzenia i weryfikacji, co na tę sumę się składa. Raport może zostać wydrukowany lub zapisany w wygodnej formie do dalszego wykorzystania. Można go generować wielokrotnie, np. w wypadku skorygowania zapisów w BDO. Trzeba jednak zauważyć, że dział III sprawozdania wymaga podania informacji o sposobie zagospodarowania odpadów, a te informacje nie są dostępne w BDO do pobrania przez użytkownika. Muszą zostać uzupełnione ręcznie podczas wprowadzania sprawozdania do BDO.

KT PSZOK krok po kroku:

Jak skorzystać z funkcji sprawozdań komunalnych w programie KT PSZOK?

  1. Przejdź na stronę ktsoft.pl i pobierz program KT PSZOK.
  2. Zainstaluj program na swoim komputerze.
  3. Przeprowadź wstępną konfigurację. Zwróć uwagę na poprawność wyboru prowadzonej ewidencji (KEO/KEOK) oraz kod TERYT gminy, do której składane będzie sprawozdanie.
  4. Skonfiguruj w KT PSZOK dostęp do BDO, wprowadzając klucze dostępu do modułu API.
  5. Pobierz dane z BDO.
  6. Wywołaj funkcję przygotowania sprawozdania komunalnego.
  7. Sprawdź zawartość i przepisz sprawozdanie do BDO lub zweryfikuj wartości w sprawozdaniu przygotowanym ręcznie.

Jeżeli napotkasz trudności, zapoznaj się z dokumentacją programu dostępną pod przyciskiem „Pomoc” lub obejrzyj filmy instruktażowe dostępne na stronie: ktsoft.pl/kt-pszok-filmy